Beloningsbeleid

Doel beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Lussenburg Advies is er op gericht om goede gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden. Ons beloningsbeleid past binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en is gericht op de lange termijn. Dit bekent dat we voorkomen dat medewerkers door hun beloning geprikkeld worden tot het onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van onze zorgplicht.

Verder zorgt het beloningsbeleid voor een gezonde, stimulerende werking waarbij de belangen van onze klanten voorop staan en de continuïteit van onze onderneming gewaarborgd wordt. 

lussenburg-advies-breda-team-medewerkers.jpg

Uitgangspunten beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voldoet aan de volgende uitgangspunten:

 • Marktconform i.v.m. het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • Maatschappelijk verantwoord
 • Klantbelang centraal
 • Lange termijn doelstelling
 • Transparant
 • Eenvoudig
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Maximeren van variabel inkomen
 • Adviseur geeft een passend advies.

Intern beloningsbeleid

Lussenburg Advies heeft de volgende beloningscomponenten:

 1. Salaris en vakantiegeld;
 2. Onkostenvergoeding. Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden.
 3. Studiekosten die vanuit wet- (Wft), regelgeving of anderszins noodzakelijk zijn om de functie te kunnen en mogen vervullen worden vergoed.
 4. Auto van de zaak. Aan een aantal medewerkers wordt een auto van de zaak beschikbaar gesteld.
 5. Telefoon van de zaak. Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen ontvangen een mobiele telefoon voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Beloningsmodel onderneming

Lussenburg Advies handelt altijd in het belang van de klant. Onze medewerkers geven passende adviezen en wij bemiddelen onafhankelijk en objectief.

De beloning voor de onderneming bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Beloning op basis van provisie (door aanbieders) 
 • Beloning op basis van vaste fee (door klant)
 • Beloning op basis van urendeclaratie (door klant)
 • Een combinatie van bovenstaande beloningswijzen

Deze beloningsvormen zijn opgenomen in de verschillende dienstverleningsdocumenten. Bij beloning door de aanbieder geldt de passende provisieregel, ook wel de inducementnorm genoemd.

Bekijk onze dienstverleningsdocumenten
bedrijfsverzekering-advies-hortensias-hans-.jpg

Risicobeheersing

Het beloningsbeleid is gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van onze klanten. Het beloningsbeleid heeft een directie relatie met betrekking tot:

 • Continuïteit van de onderneming
 • Beheersbaarheid van de personeelskosten
 • Bewaken van klantbelangen
 • Voorkomen van verloop in het personeelbestand

Variabele beloning

Op basis van het functioneren van een medewerker kan een variabele beloning verstrekt worden. Deze variabele beloning wordt niet beïnvloed door omzetprikkels, maar wordt toegekend op basis van het inhoudelijk functioneren van onze medewerker.

Transparantie beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is transparant en wordt onder andere gecommuniceerd op de website en in de dienstenwijzer. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij hierin ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.

advies-op-maat.jpg

Evaluatie beloningsbeleid

Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden.

Hierbij komen aan bod:

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten
 • Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving die consequenties hebben voor het beloningsbeleid
 • Dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden
 • Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor een salarisverhoging en waarop is dit gebaseerd